• ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา รับผิดชอบการบริหารจัดการการซ่อมบำรุงระบบ/อุปกรณ์ที่สนับสนุนการบริการการเดินอากาศ ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และสุรินทร์ภักดี การซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ งบประมาณ การเงิน การประชาสัมพันธ์ และบุคลากร ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ท่าอากาศยานนครราชสีมา ร้อยเอ็ด และบุรีรัมย์

โดยมีรายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  • กำกับดูแลการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ และ/หรือบริการข่าวสารการบิน แก่อากาศยานที่ปฎิบัติการบินภายในเขตควบคุมจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานนครราชสีมาให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายภารกิจขององค์กร
  • เฝ้าระวังและบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดของระบบวิทยุสื่อสาร ระบบวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ ระบบติดตามอากาศยาน และระบบเครือข่ายสื่อสารการบิน ที่ติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และสุรินทร์ภักดี ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  • บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด รวมถึงบริการยานพาหนะ ทำความสะอาดและดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งหมดของท่าอากาศยานนครราชสีมา ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และสุรินทร์ภักดี
  • ปฎิบัติงานร่วมกับ/หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ที่ตั้ง : ท่าอากาศยานนครราชสีมา บ้านพิมาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทรศัพท์ : 0-4425-7670, 0-4425-8855
โทรสาร: 0-4425-6576