• ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ
  • ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ
  • ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ

ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ สื่อสารการบินและการเดินอากาศ ให้กับสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีหอบังคับการบินที่มีความสูงถึง 132.2 เมตร ถือเป็นหอบังคับการบินที่สูงที่สุดในโลก

ด้านปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

การควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach Control) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมจราจรและจัดการจราจรทางอากาศ เพื่อนำอากาศยาน เข้า-ออก และบินผ่านในพื้นที่ความรับผิดชอบบริเวณโดยรอบสนามบินระยะ 50 ไมล์ทะเล (1 ไมล์ทะเลเท่ากับ 1.852 กิโลเมตร) ระยะสูง 16,000 ฟุต ซึ่งจะครอบคลุมทั้งท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจากมีระยะทางที่ใกล้กันมาก (มีระยะห่างกันประมาณ 15 ไมล์ทะเล) โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ (Bangkok Area Control Center) และหน่วยควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบิน (Aerodrome Control) หรือหน่วยงานอื่นที่มีเขตประชิดกับพื้นที่รับผิดชอบ และแจ้งเตือนนักบินให้ใช้เส้นทางบิน เข้า-ออก หรือบินผ่านตามวิธีการหรือข้อกำหนด ตลอดทั้งการให้ข้อมูลสภาพทั่วไปของสนามบิน เช่น ข่าวอากาศการบิน และข่าวเกี่ยวกับสภาพสนามบิน นอกจากนั้น มีการจัดอันดับการเข้า – ออก ของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและปลอดภัยต่ออากาศยานด้วยการใช้ระบบ/อุปกรณ์สื่อสารการเดินอากาศ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการติดต่อประสานงาน

การควบคุมจราจรทางอากาศเขตบริเวณสนามบิน (Aerodrome Control) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมจราจรทางอากาศให้กับอากาศยานที่ ขึ้น-ลง ในพื้นที่รับผิดชอบโดยรอบสนามบินต่อจาก Approach Control ที่ระยะประมาณ 5 ไมล์ทะเลจนถึงสนามบิน รวมทั้งอากาศยานบนทางวิ่ง ทางขับ และลานจอด โดยผู้ควบคุมจราจรทางอากาศจะปฏิบัติงานอยู่บนหอบังคับการบิน ซึ่งสูงพอที่จะสามารถมองเห็นอากาศยานได้ชัดเจนโดยรอบสนามบิน ประกอบด้วยการควบคุมจราจรอากาศ 2 ตำแหน่งคือ

  1. Local Control หรือ Tower Control รับผิดชอบการควบคุมจราจรของอากาศยานบนทางวิ่งและในอากาศโดยรอบสนามบิน หรือตามพื้นที่ที่กำหนดในเขตจราจรโดยรอบของท่าอากาศยาน และมีหน้าที่ในการกำหนดทางวิ่งขึ้น-ลง ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ (สวนทางกับทิศทางลม) ติดต่อประสานงานกับ Approach Control ในการจัดลำดับให้แก่อากาศยานเข้า-ออก และแจ้งเตือนนักบินให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการบิน
  2. Ground Control มีหน้าที่รับผิดชอบการควบคุมจราจรของอากาศยานและยานพาหนะบนทางขับและลานจอดให้ขับเคลื่อนด้วยความปลอดภัย เป็นระเบียบ และรวดเร็ว ให้คำอนุญาตการขับเคลื่อนของอากาศยานและยานพาหนะอื่น ๆ บนทางขับ/ลานจอด ตลอดทั้งการแจ้งข่าวสารข้อมูลแก่นักบิน และหน่วยสนับสนุนภาคพื้นดินหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกให้แก่อากาศยานที่มาใช้บริการ

การให้บริการสื่อสารการบินและการเดินอากาศ เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ โดยให้บริการสื่อสารการบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเกี่ยวกับการรับ – ส่ง ถ่ายทอดและ/หรือกระจายข่าวแผนการบิน ข่าวอากาศการบิน ข่าวประกาศนักบิน และข่าวอื่น ๆ ที่นักบินและผู้ควบคุมจราจรทางอากาศจำเป็นต้องรับทราบ

ด้านการบริการเครื่องช่วยการเดินอากาศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้อากาศยานทำการขึ้น-ลงได้อย่างปลอดภัย ประกอบด้วย ILS/DME RWY 01L, ILS/DME RWY 19R, ILS/DME RWY 01R, ILS/DME RWY 19L และ DVOR/DME โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ระบบช่วยการเดินอากาศ ILS (Instrument Landing System) ประกอบด้วย Localizer (LOC) มีหน้าที่ให้อากาศยานสามารถร่อนลงตามแนวกึ่งกลางทางวิ่งได้อย่างปลอดภัยและ Glide Path (GP) มีหน้าที่ให้อากาศยานสามารถร่อนลงด้วยมุมร่อนประมาณ 3 องศา ทำมุมกับพื้นของทางวิ่งได้อย่างปลอดภัย
  2. ระบบช่วยการเดินอากาศ DVOR (Doppler Very High Frequency Omni-directional Range) มีหน้าที่ให้ทิศทางแก่อากาศยาน โดยให้มุมในแนวราบ (Azimuth) เพื่อระบุตำแหน่งสนามบิน และสามารถใช้ทำการร่อนลงของอากาศยาน
  3. ระบบช่วยการเดินอากาศ DME (Distance Measuring Equipment) ทำหน้าที่บอกระยะทางระหว่างสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศกับอากาศยาน

ด้านซ่อมบำรุง จัดซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ที่ตั้ง : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หมู่ 10 ถนนบางนา-ตราด กม.15 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2131-3996
โทรสาร: 0-2131-3640