• ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศทุ่งมหาเมฆ
 • ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศทุ่งมหาเมฆ
 • ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศทุ่งมหาเมฆ
ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศทุ่งมหาเมฆ ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ สื่อสารการบินและการเดินอากาศ เป็นศูนย์ควบคุมการบินหลักของประเทศ


ด้านปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

การควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach Control) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมจราจรและจัดการจราจรทางอากาศ เพื่อนำอากาศยาน เข้า-ออก และบินผ่านในพื้นที่ความรับผิดชอบบริเวณโดยรอบสนามบินระยะ 50 ไมล์ทะเล (1 ไมล์ทะเลเท่ากับ 1.852 กิโลเมตร) ระยะสูง 16,000 ฟุต

ส่วนควบคุมจราจรทางอากาศที่รับผิดชอบการให้บริการเขตประชิดสนามบิน 4 เขต ดังนี้

 • เขตสมุย (Samui Sector) รับผิดชอบเขตประชิดสนามบินสุราษฎร์ธานี, สมุย, นครศรีธรรมราช, ชุมพร และตราด
 • เขตขอนแก่น (Khonkaen Sector) รับผิดชอบเขตประชิดสนามบินขอนแก่น, อุดรธานี, สกลนคร, นครพนม และเลย
 • เขตอุบลราชธานี (Ubon Sector) รับผิดชอบเขตประชิดสนามบินอุบลราชธานี, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด, และสุรินทร์
 • เขตเชียงราย (Chiang Rai Sector) รับผิดชอบเขตประชิดสนามบินเชียงราย, เพชรบูรณ์, น่าน และแพร่

โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ (Bangkok Area Control Center) และหน่วยควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบิน (Aerodrome Control) หรือหน่วยงานอื่นที่มีเขตประชิดกับพื้นที่รับผิดชอบ และแจ้งเตือนนักบินให้ใช้เส้นทางบิน เข้า-ออก หรือบินผ่านตามวิธีการหรือข้อกำหนด ตลอดทั้งการให้ข้อมูลของสภาพทั่วไปของสนามบิน เช่น ข่าวอากาศการบิน และข่าวเกี่ยวกับสภาพสนามบิน นอกจากนั้น มีการจัดอันดับการเข้า – ออก ของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและปลอดภัยต่ออากาศยาน ด้วยการใช้ระบบ/อุปกรณ์สื่อสารการเดินอากาศ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการติดต่อประสานงาน

การควบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (Area Control) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมจราจรทางอากาศให้กับอากาศยานตามเส้นทางบินทั่วอาณาเขตของประเทศไทย และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายพิเศษในต่างประเทศ ได้แก่ น่านฟ้าบางส่วนเหนือเขตทะเลจีนใต้ (Bangkok Area of Responsibility : AOR)

สามารถแบ่งการควบคุมได้เป็น 8 ส่วน (Sectors) คือ

 • Sector 1 ครอบคลุมภาคกลางตอนล่าง
 • Sector 2 ครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงใต้
 • Sector 3 ครอบคลุมภาคตะวันออกแถบจันทบุรี อ่าวไทยบางส่วน
 • Sector 4 ครอบคลุมฝั่งตะวันตก ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
 • Sector 5 และ 6 ครอบคลุมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภูเก็ต
 • Sector 7 ครอบคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน
 • Sector 8 ครอบคลุมภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด

ที่ตั้ง : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 102 ซ.งามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 0-2287-3531-41
โทรสาร: 0-2287-3131