• ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

ด้านปฏิบัติการ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Services) บริเวณเขตท่าอากาศยาน ด้านการสื่อสารการบินส่วนภูมิภาค และบริการเครื่องช่วยการเดินอากาศ โดยใช้ระบบเรดาร์ทุติยภูมิ (Secondary Surveillance Radar) Mode S ในการควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งติดตั้งใช้งาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย มีรัศมีโดยรอบ 250 ไมล์  นอกจากนี้ยังให้การบริการข่าวสารการเดินอากาศ (Aeronautical Information Services) การซ่อมบำรุงระบบและอุปกรณ์ ที่สนับสนุนการให้บริการการเดินอากาศ อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค รวมทั้งบริหารจัดการศูนย์ควบคุมการบิน และหอบังคับการบินในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้แก่ หอบังตคับการบินเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เพื่อก่อให้เกิดความรวดเร็ว แม่นยำ เที่ยงตรง และมีความปลอดภัย

ด้านการบริการเครื่องช่วยการเดินอากาศ ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้อากาศยานทำการขึ้น-ลงได้อย่างปลอดภัย ประกอบด้วย

 1. เครื่องช่วยการเดินอากาศบอกทิศทางจากสนามบิน (Doppler Very High Frequency Omni-directional Range หรือ DVOR)
 2. เครื่องช่วยการเดินอากาศบอกระยะทางระหว่างสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศกับตำแหน่งที่เครื่องบินกำลังบินอยู่ (Distance Measuring Equipment หรือ DME)
 3. เครื่องช่วยในการนำเครื่องบินลงสู่สนามบิน (Instrument Landing System หรือ ILS) โดยอุปกรณ์ดังกล่าวได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ตลอดเวลา

ด้านบริหารงบประมาณ โดยจัดทำงบประมาณให้กับศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ หอบังคับการบินเชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง

ด้านซ่อมบำรุง จัดซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง

ที่ตั้ง : 60 ถนนสนามบิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5327-0624-32
โทรสาร: 0-5327-7600

ข้อมูลหอบังคับการบินลูกข่าย:

ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ เป็นศูนย์ควบคุมการบินหลักในเขตภาคเหนือ มีหอบังคับการบินลูกข่าย 3 แห่ง ประกอบด้วย
 • ชื่อ: 
  หอบังคับการบินเชียงราย
  ที่ตั้ง: 
  เลขที่ 404 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
  โทรศัพท์: 
  0-5379-3974
  โทรสาร: 
  0-5379-3974 ต่อ 4302
  เวลาปฏิบัติงาน: 
  เปิดทำการเวลา 06.00 - 21.30 น.
 • ชื่อ: 
  หอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน
  ที่ตั้ง: 
  ถนนนิเวศน์พิศาล ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
  โทรศัพท์: 
  0-5361-2904
  โทรสาร: 
  0-5361-2904 ต่อ 4202
  เวลาปฏิบัติงาน: 
  เปิดทำการเวลา 06.00 - 18.00 น.
 • ชื่อ: 
  หอบังคับการบินลำปาง
  ที่ตั้ง: 
  เลขที่ 175 ถนนสนามบิน 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
  โทรศัพท์: 
  0-5423-0650
  โทรสาร: 
  0-5423-0650 ต่อ 4402
  เวลาปฏิบัติงาน: 
  เปิดทำการเวลา 06.00 - 18.00 น.