• ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี

ด้านปฏิบัติการ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี เป็นศูนย์ควบคุมการบินหลักมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการควบคุมการบินบริเวณ เขตท่าอากาศยาน ด้านการสื่อสารการบินส่วนภูมิภาค และบริการเครื่องช่วยการเดินอากาศ โดยใช้ระบบระบบเรดาร์ทุติยภูมิ (Secondary Surveillance Radar) ในการควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งติดตั้งใช้งานสำหรับติดตามอากาศยานตามเส้นทางบิน (Area Control) มีรัศมีโดยรอบ 250 ไมล์ทะเล ในการควบคุมจราจรทางอากาศ และได้พัฒนานำเครือข่ายโทรคมนาคมการบิน (Aeronautical Telecommunication Network : ATN ) เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ และนักบินมาใช้ เพื่อก่อให้เกิดความรวดเร็ว แม่นยำเที่ยงตรงและปลอดภัยสูง โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย ATN ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานีด้วย โดยให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตควบคุมการจราจรของท่าอากาศยานอุบลราชธานี และร้อยเอ็ด

ด้านการบริการเครื่องช่วยการเดินอากาศ ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่อากาศยานที่ทำการขึ้น-ลงได้อย่างปลอดภัย ประกอบด้วย

 1. เครื่องช่วยการเดินอากาศบอกทิศทางจากสนามบิน (Doppler Very High Frequency Omni-directional Range หรือ DVOR)
 2. เครื่องช่วยการเดินอากาศบอกระยะทางระหว่างสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศกับตำแหน่งที่เครื่องบินกำลังบินอยู่ (Distance Measuring Equipment หรือ DME)
 3. เครื่องช่วยการเดินอากาศที่บอกทิศทางให้กับเครื่องบิน (Non Directional Radio Beacon หรือ NDB)
 4. เครื่องช่วยในการนำเครื่องบินลงสู่สนามบิน  (Instrument Landing System หรือ ILS) อุปกรณ์ดังกล่าวได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ตลอดเวลา
ด้านบริหารงบประมาณ โดยจัดทำงบประมาณให้กับศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี และหอควบคุมจราจรทางอากาศร้อยเอ็ด

ด้านซ่อมบำรุง จัดซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี และร้อยเอ็ด

ที่ตั้ง : ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4524-0798, 0-4524-0460-1, 0-4525-6407
โทรสาร: 0-4525-6553, 0-4525-6311

ข้อมูลหอบังคับการบินลูกข่าย:

ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี เป็นศูนย์ควบคุมการบินหลักในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีหอบังคับการบินลูกข่าย 1 แห่ง ประกอบด้วย
 • ชื่อ: 
  หอควบคุมการจราจรทางอากาศร้อยเอ็ด
  ที่ตั้ง: 
  ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
  โทรศัพท์: 
  0-4351-8408
  โทรสาร: 
  0-4351-8409
  เวลาปฏิบัติงาน: 
  เปิดทำการเวลา 06.00 - 21.00 น.