• ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่

ด้านปฏิบัติการ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ มีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการการเดินอากาศ บริการควบคุมจราจรทางอากาศ เขตสนามบิน และเขตประชิดสนามบิน แก่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ งานบริการการเดินอากาศ ด้านบริการข่าวสารการบิน ด้านระบบวิทยุสื่อสาร ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน โดยใช้ระบบเรดาห์ทุติยภูมิ (Secondary Surveillance Radar) ในการควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งติดตั้งใช้งานที่เขตประชิดสนามบิน (Approach Control) มีรัศมีโดยรอบไม่เกิน 80 ไมล์ทะเล ในการควบคุมจราจรทางอากาศ และได้นำเครือข่ายโทรคมนาคมการบิน (Aeronautical Telecommunication Network : ATN) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมจราจรทางอากาศและนักบินมาใช้ เพื่อก่อให้เกิดความรวดเร็ว แม่นยำ เที่ยงตรง และมีความปลอดภัยสูง โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย ATN ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ด้วย โดยให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่  ตรัง นราธิวาส และเบตง

ด้านการบริการเครื่องช่วยการเดินอากาศ ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้อากาศยานทำการขึ้น-ลงได้อย่างปลอดภัย ประกอบด้วย

 1. เครื่องช่วยการเดินอากาศบอกทิศทางจากสนามบิน (Doppler Very High Frequency Omni-directional Range หรือ DVOR)
 2. เครื่องช่วยการเดินอากาศบอกระยะทางระหว่างสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศกับตำแหน่งที่เครื่องบินกำลังบินอยู่ (Distance Measuring Equipment หรือ DME)
 3. เครื่องช่วยการเดินอากาศที่บอกทิศทางให้กับเครื่องบิน (Non Directional Radio Beacon หรือ NDB) (เฉพาะนราธิวาสและปัตตานี)
 4. เครื่องช่วยในการนำเครื่องบินลงสู่สนามบิน (Instrument Landing System หรือ ILS) โดยอุปกรณ์ดังกล่าวได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ตลอดเวลา

ด้านบริหารงบประมาณ โดยจัดทำงบประมาณให้กับศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ หอควบคุมจราจรทางอากาศตรัง นราธิวาส และเบตง

ด้านซ่อมบำรุง จัดซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตรัง นราธิวาส ปัตตานี และเบตง

ที่ตั้ง : 100 หมู่ที่ 3 ถนนสนามบิน ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90115
โทรศัพท์ : 0-7425-1051-65
โทรสาร: 0-7425-1339

ข้อมูลหอบังคับการบินลูกข่าย:

ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ เป็นศูนย์ควบคุมการบินหลักในเขตภาคใต้ มีหอบังคับการบินลูกข่าย 4 แห่ง ประกอบด้วย
 • ชื่อ: 
  หอควบคุมการจราจรทางอากาศตรัง
  ที่ตั้ง: 
  ท่าอากาศยานตรัง หมู่ที่ 12 ถนนตรังปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
  โทรศัพท์: 
  0-7557-2160
  โทรสาร: 
  0-7557-2163
  เวลาปฏิบัติงาน: 
  เปิดทำการเวลา 06.30 - 18.30 น.
 • ชื่อ: 
  หอควบคุมการจราจรทางอากาศนราธิวาส
  ที่ตั้ง: 
  ท่าอากาศยานนราธิวาส หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
  โทรศัพท์: 
  0-7356-5077
  โทรสาร: 
  0-7356-5161
  เวลาปฏิบัติงาน: 
  เปิดทำการเวลา 06.00 - 18.00 น.
 • ชื่อ: 
  หอควบคุมการจราจรทางอากาศปัตตานี
  ที่ตั้ง: 
  ท่าอากาศยานปัตตานี ตำบลบ่อยาง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
  หมายเหตุ: 
  ให้บริการ Approach Control (การควบคุมเขตประชิดสนามบิน) ปฎิบัติการที่ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ส่วนการควบคุม Aerodrome Control (Tower Control) ปฎิบัติการโดยกองทัพอากาศ ณ สนามบินปัตตานี
 • ชื่อ: 
  หอควบคุมการจราจรทางอากาศเบตง
  ที่ตั้ง: 
  ท่าอากาศยานเบตง หมู่ที่ 8 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
  โทรศัพท์: 
  06-3271-7001