• ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี

ด้านปฏิบัติการ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศบริเวณเขตท่าอากาศยาน ด้านการสื่อสารการบินส่วนภูมิภาค และบริการเครื่องช่วยการเดินอากาศ สำหรับด้านบริการควบคุมจราจรทางอากาศ ใช้ระบบเรดาร์ทุติยภูมิ (Secondary Surveillance Radar) ในการควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งใช้สำหรับติดตามอากาศยานตามเส้นทางบิน (Area Control) มีรัศมีโดยรอบ 250 ไมล์ทะเล และได้นำเครือข่ายโทรคมนาคมการบิน ( Aeronautical Telecommunication Network : ATN ) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมจราจรทางอากาศและนักบินมาใช้ เพื่อก่อให้เกิดความรวดเร็ว แม่นยำ เที่ยงตรง และมีความปลอดภัยสูง โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย ATN ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานีด้วย โดยให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

ด้านการบริการเครื่องช่วยการเดินอากาศ ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้อากาศยานทำการขึ้น-ลงได้อย่างปลอดภัย ประกอบด้วย

 1. เครื่องช่วยการเดินอากาศบอกทิศทางจากสนามบิน (Doppler Very High Frequency Omni-directional Range หรือ DVOR)
 2. เครื่องช่วยการเดินอากาศบอกระยะทางระหว่างสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศกับตำแหน่งที่เครื่องบินกำลังบินอยู่ (Distance Measuring Equipment หรือ DME)
 3. เครื่องช่วยการเดินอากาศที่บอกทิศทางให้กับเครื่องบิน (Non Directional Radio Beacon หรือ NDB)
 4. เครื่องช่วยในการนำเครื่องบินลงสู่สนามบิน (Instrument Landing System หรือ ILS) โดยอุปกรณ์ดังกล่าวได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ตลอดเวลา

ด้านบริหารงบประมาณ จัดทำงบประมาณให้กับศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี หอควบคุมจราจรทางอากาศนครศรีธรรมราช ชุมพร และสมุย

ด้านซ่อมบำรุง จัดซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ชุมพร สมุย และนครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง : ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 0-7744-1132
โทรสาร: 0-7744-1133

ข้อมูลหอบังคับการบินลูกข่าย:

ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์ควบคุมการบินหลักในเขตภาคใต้ตอนบน มีหอบังคับการบินลูกข่าย 3 แห่ง ประกอบด้วย
 • ชื่อ: 
  หอควบคุมการจราจรทางอากาศนครศรีธรรมราช
  ที่ตั้ง: 
  ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
  โทรศัพท์: 
  0-7535-5637 ต่อ 5600-01, 09-0980-3475, 08-9874-1041
  โทรสาร: 
  0-7535-5639
  เวลาปฏิบัติงาน: 
  เปิดทำการเวลา 06.00 - 22.00 น.
 • ชื่อ: 
  หอควบคุมการจราจรทางอากาศชุมพร
  ที่ตั้ง: 
  หมู่ 6 ตำบลชงโค อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร 86160
  โทรศัพท์: 
  0-7759-1311, 08-9874-0776
  โทรสาร: 
  0-7759-1312
  เวลาปฏิบัติงาน: 
  เปิดทำการเวลา 07.00 - 18.00 น.
 • ชื่อ: 
  หอควบคุมการจราจรทางอากาศสมุย
  ที่ตั้ง: 
  เลขที่ 99 หมู่ 4 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์: 
  08-1912-5933, 08-9874-0964, 0-7742-8519, 0-7742-8521 ต่อ 31519
  โทรสาร: 
  0-7744-7752
  เวลาปฏิบัติงาน: 
  เปิดทำการเวลา 06.00 - 22.00 น.