• ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก

ด้านปฏิบัติการ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก รับผิดชอบการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณเขตท่าอากาศยาน (Aerodrome Control) พิษณุโลก เพชรบูรณ์ น่าน แพร่ สุโขทัย ตาก และแม่สอด มีรัศมีโดยรอบไม่เกิน 5 ไมล์ทะเล ที่ความสูงไม่เกิน 2,000 ฟุต ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศด้วยระบบเรดาร์บริเวณเขตประชิดสนามบิน (Approach Control) พิษณุโลก สุโขทัยและตาก มีรัศมีโดยรอบไม่เกิน 30 ไมล์ทะเล ที่ความสูงไม่เกิน 11,000 ฟุต ด้านการสื่อสารข้อมูลการบิน ให้บริการข้อมูลการบินแก่นักบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมการบิน (Aeronautical Telecommunication Network : ATN) ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูง

ด้านการบริการเครื่องช่วยการเดินอากาศ ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้อากาศยานทำการขึ้น-ลงได้อย่างปลอดภัย ด้วยอุปกรณ์ที่แม่นยำ เที่ยงตรง ภายใต้ความมั่นคงและปลอดภัย ประกอบด้วย

 1. ระบบวิทยุสื่อสารการเดินอากาศ (Air-Ground Voice Communication)
 2. เครื่องช่วยการเดินอากาศบอกทิศทางจากสนามบิน (Doppler Very High Frequency Omni-directional Range หรือ DVOR)
 3. เครื่องช่วยการเดินอากาศบอกระยะทางระหว่างสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศกับตำแหน่งที่เครื่องบินกำลังบินอยู่ (Distance Measuring Equipment หรือ DME)
 4. เครื่องช่วยการเดินอากาศที่บอกทิศทางให้กับเครื่องบิน (Non Directional Radio Beacon หรือ NDB)
 5. เครื่องช่วยในการนำเครื่องบินลงสู่สนามบิน (Instrument Landing System หรือ ILS)
 6. ระบบเรดาร์ปฐมภูมิ (Primary Surveillance หรือ PSR)
 7. ระบบเรดาร์ทุติยภูมิ-โหมด S (Secondary Surveillance Radar-Mode S หรือ SSR Mode S)
โดยอุปกรณ์ดังกล่าวได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล และอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการตลอดเวลา
 

ด้านบริหารงบประมาณ โดยจัดทำงบประมาณให้กับศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก หอควบคุมจราจรทางอากาศสุโขทัย เพชรบูรณ์ แม่สอด แพร่ น่าน และตาก

ด้านซ่อมบำรุง จัดซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย แพร่ น่าน แม่สอด และตาก (On Call)

ที่ตั้ง : ถนนสนามบิน ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ :
 • งานควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบิน
  0-5526-6381, 08-1987-4533
 • งานควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน
  0-5530-1425, 08-1973-1481
 • งานบริการข่าวสารการบิน
  0-5530-1078, 09-2262-3140
 • งานอำนวยการ
  0-5530-1422
 • งานจัดซื้อจัดจ้าง
  0-5530-1392
โทรสาร:
 • งานควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน
  0-5530-1447
 • งานบริการข่าวสารการบิน
  0-5530-1076
 • งานอำนวยการ/งานจัดซื้อจัดจ้าง
  0-5530-1450

ข้อมูลหอบังคับการบินลูกข่าย:

ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก เป็นศูนย์ควบคุมการบินหลักในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีหอบังคับการบินลูกข่าย 6 แห่ง ประกอบด้วย
 • ชื่อ: 
  หอควบคุมการจราจรทางอากาศสุโขทัย
  ที่ตั้ง: 
  ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
  โทรศัพท์: 
  0-5564-7437
  โทรสาร: 
  0-5564-7437 ต่อ 6302
  เวลาปฏิบัติงาน: 
  เวลาเปิดทำการ 06.00 - 18.00 น.
  โทรศัพท์เคลื่อนที่: 
  08-1680-6079
 • ชื่อ: 
  หอควบคุมการจราจรทางอากาศเพชรบูรณ์
  ที่ตั้ง: 
  ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
  โทรศัพท์: 
  0-5671-3700
  โทรสาร: 
  0-5671-3701 ต่อ 7302
  เวลาปฏิบัติงาน: 
  เวลาเปิดทำการ 06.00 - 18.00 น.
  โทรศัพท์เคลื่อนที่: 
  08-1680-6068
 • ชื่อ: 
  หอควบคุมการจราจรทางอากาศน่าน
  ที่ตั้ง: 
  หอบังคับการบินน่าน ถนนวรวิชัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
  โทรศัพท์: 
  0-5477-4168
  โทรสาร: 
  0-5474-4186 ต่อ 4602
  เวลาปฏิบัติงาน: 
  เวลาเปิดทำการ 06.00 - 18.00 น.
  โทรศัพท์เคลื่อนที่: 
  08-1829-5257
 • ชื่อ: 
  หอควบคุมการจราจรทางอากาศแพร่
  ที่ตั้ง: 
  ท่าอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
  โทรศัพท์: 
  0-5453-1307
  โทรสาร: 
  0-5453-1307 ต่อ 4502
  เวลาปฏิบัติงาน: 
  เวลาเปิดทำการ 06.00 - 18.00 น.
  โทรศัพท์เคลื่อนที่: 
  08-1568-4961
 • ชื่อ: 
  หอควบคุมการจราจรทางอากาศตาก
  ที่ตั้ง: 
  ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
  โทรศัพท์: 
  0-5551-5312
  โทรสาร: 
  0-5551-5311
  เวลาปฏิบัติงาน: 
  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะเมื่อได้รับแจ้งล่วงหน้า 3 ชั่วโมง ว่าจะมีเครื่องบินลงจอด
  โทรศัพท์เคลื่อนที่: 
  08-9856-3554
 • ชื่อ: 
  หอควบคุมการจราจรทางอากาศแม่สอด
  ที่ตั้ง: 
  ท่าอากาศยานแม่สอด ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
  โทรศัพท์: 
  0-5556-3335
  โทรสาร: 
  0-5556-3335 ต่อ 4702
  เวลาปฏิบัติงาน: 
  เวลาเปิดทำการ 06.00 - 18.00 น.
  โทรศัพท์เคลื่อนที่: 
  08-1889-1204