วิทยา จุลวัฒนานนท์
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการใหญ่
(วิศวกรรมจราจรทางอากาศ)
เบอร์โทรติดต่อ: 
0-2285-9061,08-9039-7425