แนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล โดยกำหนดให้มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

  • กำหนดวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้งาน
  • กำหนดขอบเขตการนำข้อมูลไปใช้งาน
  • กำหนดช่วงเวลาและความถี่ในการเข้าถึงข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้
  • กำหนดระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) (หากมี)
  • กำหนดชื่อชุดข้อมูลและฟิลด์ข้อมูลที่สามารถเข้าถึง ในกรณีขอข้อมูลส่วนบุคคลเป็นรายคน ต้องจัดทำหนังสือแสดงความยินยอม (Consent Letter) เพื่อรับการยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ ยกเว้นหน่วยงานที่ขอใช้ข้อมูลมีอำนาจตามกฎหมายโดยชอบธรรม
  • ระบุเทคโนโลยีและมาตรฐานทางเทคนิคที่ใช้ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
  • กำหนดรายละเอียดหลักฐานของการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล
  • กำหนดวิธียืนยันตัวตนในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล