• sarex1
  • sarex2
  • sarex3
วิทยุการบินฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย (SAREX)  ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 ณ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นการฝึกซักซ้อมทางฝ่ายอำนวยการการฝึก แลกเปลี่ยนการฝึกสร้างความคุ้นเคย รวมทั้งให้ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการแสดงสาธิตการค้นหาและช่วยเหลือ กองทัพบก ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม จัดการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 43 ซึ่งเป็นการฝึกซักซ้อมทางฝ่ายอำนวยการการฝึก แลกเปลี่ยนการฝึกสร้างความคุ้นเคย รวมทั้งร่วมชมการให้ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และชมการแสดงสาธิตการค้นหาและช่วยเหลือฯ และเป็นโอกาสที่สำคัญต่อทุกหน่วยงานที่จะได้ร่วมกันบูรณาการในการฝึกให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของแต่ละหน่วยงานซึ่งกันและกัน ในการฝึกร่วมกันจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน อาทิ งานด้านบุคลากร, การจัดสรรอุปกรณ์, ยานพาหนะทุกประเภท, หรือหลักนิยม เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของกันและกัน สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนและเกิดความประสานสอดคล้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้บังคับบัญชา แต่ละหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
  • sarex4
  • sarex5
  • sarex6
  • sarex7
  • sarex8
  • sarex9