ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. พร้อมด้วยนายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ปฏิบัติการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีรับมอบใบรับรองสถาบันอบรมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ จาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดยนายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบฯ ณ ห้องสุวรรณภูมิ ชั้น 6 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในการนี้ บวท. ได้ดำเนินการตาม กพท. เรื่อง การรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ พ.ศ. 2559 เพื่อให้หน่วยงานที่ให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรด้านการบินที่ต้องมีใบอนุญาต และต้องเป็นหน่วยงานหรือสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง ตามคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศฯ กพท. โดย บวท. ดำเนินการตามขั้นตอนของ กพท. อย่างครบถ้วน และ กพท. ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วว่า บวท. มีคุณสมบัติและมีความพร้อม ตามมาตรฐานของ กพท. จึงเห็นควรออกใบรับรองให้ บวท. ได้เป็นหนึ่งในสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Aerodrome Control Rating หลักสูตร Approach Control Procedural Rating หลักสูตร Approach Control Surveillance Rating หลักสูตร Area Control Procedural Rating และ หลักสูตร Area Control Surveillance Rating ทั้งนี้ นอกจากเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการบินของประเทศ ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ตามนโยบายขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) แล้ว ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้ บวท. อีกทางหนึ่งด้วย