• release1
  • release2
  • release3
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินภาพรวมของประเทศไทย
ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 24 – 30 มกราคม 2563  ลดลงจากช่วงเทศกาลตรุษจีนเมื่อปีที่ผ่านมา         
ร้อยละ 3.71 ทั้งนี้ จากการประเมินพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเปลี่ยนเป้าหมายการเดินทางท่องเที่ยว
ไปประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่การเดินทางมายังประเทศไทย ถือเป็นอันดับ 2 ของการเดินทางท่องเที่ยว
ต่างแดนในช่วงเทศกาลตรุษจีนของนักท่องเที่ยวชาวจีน

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. เปิดเผยว่า “ช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่    
24 – 30 มกราคม 2563 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการของสาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีปริมาณเที่ยวบินรวม
ทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศ เที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินที่ทำการบินผ่านน่านฟ้าประเทศไทย
ทั้งสิ้น 21,199 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 3,028 เที่ยวบิน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนเมื่อปีที่ผ่านมา
(วันที่ 4 -10 กุมภาพันธ์ 2562) มีปริมาณเที่ยวบินโดยรวมจำนวน 22,015 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 3,145
เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 3.71 เนื่องจากการเติบโตแบบชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของปริมาณเที่ยวบิน
ในประเทศตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ประกอบกับการเปลี่ยนเป้าหมายในการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนไปประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนเที่ยวบินของจีนที่เดินทางมายัง
ประเทศไทยมีจำนวน 3,261 เที่ยวบิน ในขณะที่เที่ยวบินของจีนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น มีจำนวน
3,899 เที่ยวบิน ซึ่งคาดการณ์ว่าการเปลี่ยนเป้าหมายในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยว
ชาวจีน จะมีแนวโน้มเช่นนี้ทั้งปี ทำให้ปริมาณเที่ยวบินของจีนมายังประเทศไทยลดลงเป็นอันดับ 2
รองจากการไปประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้อีกปัจจัยที่สำคัญคือปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ทั่วทั้งทวีปเอเชียที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทาง จึงทำให้ปริมาณเที่ยวบินในช่วงเทศกาลตรุษจีน
2563 นี้ลดลงตามไปด้วย สำหรับปริมาณเที่ยวบินภาพรวม ณ สนามบินหลักของไทยที่มีปริมาณ
เที่ยวบินสูงสุดในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2563 จำนวน 5 อันดับ ประกอบด้วย สนามบินสุวรรณภูมิ
จำนวน 7,784 เที่ยวบิน สนามบินดอนเมือง จำนวน 5,541 เที่ยวบิน สนามบินภูเก็ต จำนวน 2,547
เที่ยวบิน สนามบินเชียงใหม่ จำนวน 1,733 เที่ยวบิน และสนามบินสมุย จำนวน 611 เที่ยวบิน
อย่างไรก็ตาม บวท. ยังคงรักษามาตรฐาน และคงไว้ซึ่งการบริการบนพื้นฐานของความปลอดภัยเป็นสำคัญ
โดยได้ปรับเปลี่ยนตารางการบินให้เหมาะสมกับปริมาณเที่ยวบิน และประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสายการบินที่ทำการบินในช่วงเวลานี้ให้ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัย