• รชค.ตรวจเยี่ยม
 • รชค.ตรวจเยี่ยม
 • รชค.ตรวจเยี่ยม
วิทยุการบินฯ ขานรับนโยบายรัฐมนตรีถาวร “เชื่อมไทย เชื่อมโลก” ในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) โดยมีนายสมนึก รงค์ทอง  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. และคณะผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมรับฟังนโยบาย พร้อมนำชมการปฏิบัติงานบริหารจราจรทางอากาศ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ บวท.  ภายใต้แนวคิด “เชื่อมไทย เชื่อมโลก” 8 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการบริหารจราจรทางอากาศ : ต้องมีประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานการให้บริการ และมีคุณภาพสูงสุดในทุกท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาระบบการบริหารจราจรทางอากาศให้ทันสมัย เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ตรงตามเวลา และทำงานร่วมกันแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการบริการระบบสื่อสาร : เป็นผู้นำด้านการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศในภูมิภาคเอเชีย โดยพัฒนาระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือการสื่อสารให้ทันสมัย และในสถานการณ์ปัจจุบัน เทียบเท่าประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการข่าวสารการเดินอากาศและงานแผนที่เดินอากาศ : พัฒนาแผนที่เดินอากาศให้มีมาตรฐาน และทันสถานการณ์ โดยเสนอแนวเส้นทางเดินอากาศที่เป็นประโยชน์ ประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน และปลอดภัย ให้แก่ ICAO เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนที่เดินอากาศที่มีมาตรฐานขึ้น
4. ด้านการบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน : ประสานงานข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน กับกรมอุตุนิยมวิทยา ให้มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น
5. ด้านการค้นหาและกู้ภัย : เตรียมพร้อม รับมือกับเหตุภัยพิบัติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการสร้างความตระหนัก และฝึกซ้อม การค้นหา เตือนภัย กู้ภัยในภาวะฉุกเฉิน อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
6. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร : บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นมืออาชีพ อย่างเต็มความสามารถ และให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล พร้อมสนับสนุน และส่งเสริมให้สร้างผลงานนวัตกรรมและเพิ่มคุณค่าให้แก่อุตสาหกรรมการบินของประเทศ
7. ด้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) : บูรณาการร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กองทัพอากาศ ให้ อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ บวท. อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งปรับปรุงระเบียบข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้โดรนเชิงพาณิชย์ในอนาคต
8. ด้านการบริหารงานด้านงบประมาณ : บริหารงานด้านงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เกิดการแข่งขันที่คุ้มค่า ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล

**********************************
สื่อสารองค์กร บวท. โทรศัพท์ : 02 285 9039 / 061 408 4488 /LINE ID : pr.aerothai
 • รชค.ตรวจเยี่ยม
 • รชค.ตรวจเยี่ยม
 • รชค.ตรวจเยี่ยม
 • รชค.ตรวจเยี่ยม
 • รชค.ตรวจเยี่ยม
 • รชค.ตรวจเยี่ยม
 • รชค.ตรวจเยี่ยม
 • รชค.ตรวจเยี่ยม
 • รชค.ตรวจเยี่ยม