• วันเด็ก
 นายสมนึก  รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า “วันเด็กของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 จะมีกิจกรรมจัดแสดงการบินของกองทัพอากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบินในบางช่วงเวลา ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อเที่ยวบินพาณิชย์น้อยที่สุด วิทยุการบินฯ จึงได้กำหนดมาตรการบริหารจราจรทางอากาศ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการแสดงการบินของกองทัพอากาศในงานวันเด็กแห่งชาติ โดยได้ประสานกับสายการบินเพื่อปรับเปลี่ยนตารางการบินล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดแสดงการบินในวันเด็กที่จะถึงนี้ อีกทั้งได้ประสานกับกองบินต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และภูมิภาค เพื่อให้การจัดแสดงการบินกับตารางการขึ้น-ลง ของเที่ยวบินพาณิชย์ มีความสอดคล้องกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กองทัพอากาศ กองทัพเรือ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมท่าอากาศยาน และสายการบินต่างๆ ถือเป็นการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ อีกทั้งวิทยุการบินฯ ยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน เพื่อติดตามสถานะของเครื่องบินให้อยู่ในกรอบของตารางการบินที่กำหนด พร้อมกำหนดวิธีปฏิบัติรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และได้กำหนดให้ใช้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเป็นสนามบินสำรอง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกๆ ด้าน”

สำหรับตารางช่วงเวลาการแสดงการบิน ประจำปี 2563 ใช้รูปแบบช่วงเวลาแสดงการบินเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยจัดการแสดงการบิน 5 ช่วงเวลา ดังนี้ เวลา 08.15–09.05 น. (50 นาที), เวลา 10.00-10.20 น. (20 นาที), เวลา 11.20-11.50 น. (30 นาที), เวลา 12.40-13.30น. (50 นาที) และเวลา14.30-14.50น. (20 นาที) โดยวิทยุการบินฯ ได้ขอความร่วมมือให้ทุกสายการบินใช้ตารางเที่ยวบินตามที่กำหนด เพื่อให้การบริหารจัดการเที่ยวบินในภาพรวมทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยบรรเทาปัญหาความล่าช้าของเที่ยวบินในบางช่วงเวลา

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้โดยสารติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสายการบินและท่าอากาศยานอย่างใกล้ชิด หากมาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาจต้องวางแผนการเดินทางโดยเผื่อเวลาไว้ด้วย โดยวิทยุการบินฯ จะบริหารจัดการจราจรทางอากาศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการบินของกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นการสานฝันให้เด็กๆ ได้มีโอกาสมาสัมผัสกิจกรรมด้านการบินอย่างใกล้ชิด เป็นเสมือนการจุดประกายความฝัน และสร้างบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น