• บวท. รับ ISO
  • บวท. รับ ISO
  • บวท. รับ ISO
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รับมอบใบรับรองระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ตามมาตรฐาน ISO22301:2012 สำหรับการบริการจราจรทางอากาศ และบริการข้อมูลข่าวสารการเดินอากาศ ใน 3 พื้นที่ส่วนกลาง (ทุ่งมหาเมฆ ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ) จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 โดยมี นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กอญ.บวท.) เป็นผู้รับมอบจาก บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม AB อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ่ (ทุ่งมหาเมฆ)

นายสมนึก รงค์ทอง กอญ.บวท. เปิดเผยว่า บวท. ให้ความสำคัญต่อนโยบายความปลอดภัย จึงได้ดำเนินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือ Business Continuity Management : BCM มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกระทรวงการคลังได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยได้กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงานของ บวท. ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
เป็นเวลาต่อเนื่อง 7 ปี ซึ่ง บวท. ได้เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน ISO22301:2012 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด จนถึงเดือนธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 13 เดือนเต็ม และเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บวท. ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO22301:2012 ใน 3 พื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ทุ่งมหาเมฆ ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ บวท. ได้ดำเนินการร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้ผ่านการรับรองตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO22301:2012 ทั้ง 3 พื้นที่ ภายใต้ขอบข่ายการบริการจราจรทางอากาศ และบริการข้อมูลข่าวสารการเดินอากาศ และนับจากนี้ บวท. มีเป้าหมายขอการรับรองมาตรฐาน ISO22301:2012 ทั้ง 9 ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค ทั่วทั้งประเทศต่อไป

**************************
รายละเอียดเพิ่มเติม
กองสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 0 2285 9040 / 06 1408 4488
  • บวท. รับ ISO
  • บวท. รับ ISO
  • บวท. รับ ISO
  • บวท. รับ ISO