• สถานประกอบการดีเด่น
ในปี ๒๕๖๒ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการประกวดสถานประกอบกิจการเข้าร่วมประกวดโครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวินามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน โดยเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้มีพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น  ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับประเทศ และระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร) ณ
ห้องประชุมชั้น ๔ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมรับราวัลดังนี้

๑. รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ฯ ระดับประเทศ (แพลทินัม)  สำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเป็นปีที่ ๑๐
ติดต่อกันขึ้นไป ได้แก่ สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ ศญ.บภ ๑. ศร.บภ ๑. ศล.บภ ๒. ศม.บภ ๒. ศช.บภ ๒. ศบ.บภ ๒. ศูนย์ควบคุม
จราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ

๒. รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ฯ ระดับประเทศ (ทอง) สำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเป็นปีที่ ๑ – ๔
ติดต่อกัน ได้แก่ ศภ.บภ ๑. และ ศอ.บภ ๒.

๓. รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพดีเด่น ระดับประเทศ ได้แก่ นายณพด ศุขนิคม จป.วิชาชีพ ประจำ ศภ.บภ ๑.