• พิธีลงนาม TMC
 • พิธีลงนาม TMC
 • พิธีลงนาม TMC
นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) จำกัด พร้อมด้วย
นางสิริเกศ เนียมลอย ผู้อำนวยการใหญ่ (บริหารจราจรทางอากาศ) นายชาญณรงค์ เชื้อเจริญ ผู้อำนวยการใหญ่
(วิศวกรรมจราจรทางอากาศ) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ Technical Memorandum of Cooperation
ระหว่าง วิทยุการบินฯ และ บริษัท Cambodia Air Traffic Services Co.Ltd (CATS)

จากการที่ บวท. มีโครงการบริหารจัดการความสามารถในการรองรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
Air Traffic Flow Management : ATFM ในประเทศและภูมิภาค จึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ
เที่ยวบินแบบ Multiple FIRs ภายใต้ชื่อระบบ Air Traffic Flow Advisory System หรือ ATFAS เพื่อช่วย
สนับสนุนการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศในระดับภูมิภาค โดยในปีงบประมาณ 2562
บวท. ได้ดำเนินการความร่วมมือกับ CATS ประเทศกัมพูชา จึงได้จัดการประชุมความร่วมมือ ATFM
Cooperation Meeting พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการบิน
และสนับสนุนระบบการให้บริการ ATFM เพื่อการพัฒนากิจการบินในภูมิภาค ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
 • พิธีลงนาม TMC
 • พิธีลงนาม TMC
 • พิธีลงนาม TMC
 • พิธีลงนาม TMC
 • พิธีลงนาม TMC
 • พิธีลงนาม TMC
 • พิธีลงนาม TMC
 • พิธีลงนาม TMC
 • พิธีลงนาม TMC