• สัมมนาสื่อสาร Stakeholder
 • สัมมนาสื่อสาร Stakeholder
 • สัมมนาสื่อสาร Stakeholder
นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานการสัมมนาการสื่อสารทิศทางการดำเนินงานของ บวท. ภายใต้แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2563-2567 ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ณ โรงแรม St.Regis Bangkok เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

โดยการสัมมนาในครั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงร่วมบรรยายและให้ข้อมูลทิศทางการดำเนินงานของ บวท. ทั้งด้านปฏิบัติการ ด้านวิศวกรรม การยกระดับมาตรฐานบริการการเดินอากาศ และแผนการดำเนินการที่สำคัญให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กรมท่าอากาศยาน
สถาบันการบินพลเรือน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน (AOC)
กองทัพเรือ (กองการบินทหารเรือ)
กรมอุตุนิยมวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

จากนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น รวมทั้งสอบถามประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต
ทั้งนี้วิทยุการบินฯ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่สำคัญ ที่ร่วมแรงร่วมใจ และให้ความร่วมมือกับวิทยุการบินฯ เสมอมา

วิทยุการบินฯ จะดำเนินงานตามพันธกิจให้ไว้ คือ “เป็นผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยความปลอดภัยเป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ระบบการบิน และผลประโยชน์แห่งชาติ”
 • สัมมนาสื่อสาร Stakeholder
 • สัมมนาสื่อสาร Stakeholder
 • สัมมนาสื่อสาร Stakeholder
 • สัมมนาสื่อสาร Stakeholder
 • สัมมนาสื่อสาร Stakeholder
 • สัมมนาสื่อสาร Stakeholder
 • สัมมนาสื่อสาร Stakeholder
 • สัมมนาสื่อสาร Stakeholder
 • สัมมนาสื่อสาร Stakeholder