• ประชุมรับอาเซียน
  • ประชุมรับอาเซียน
  • ประชุมรับอาเซียน
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เชิญสายการบินประชุมร่วม รับทราบแผนและมาตรการบริหารจราจรทางอากาศ รองรับเที่ยวบินผู้นำและบุคคลสำคัญในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 34  (34th ASEAN SUMMIT) ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 ในวาระที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กอญ.บวท.) เปิดเผยว่า จากที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 34  (34th ASEAN SUMMIT) ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร โดยจะมีผู้นำและบุคคลสำคัญจากประเทศสมาชิกอาเซียน เดินทางเข้ามาประชุมที่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินแรก จะเดินทางมาตั้งแต่วันที่ 20  มิถุนายน 2562  และเที่ยวบินสุดท้ายจะเดินทางกลับในวันที่ 24 มิถุนายน 2562  วิทยุการบินฯ ในฐานะผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ ซึ่งเป็นด่านแรกในการสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและบุคคลสำคัญในการเดินทางเข้ามาประชุมในครั้งนี้ จึงได้เชิญผู้แทนจากสายการบินผู้ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัท  ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและทราบถึงมาตรการในการบริหารจราจรทางอากาศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่เที่ยวบินพิเศษของผู้นำแต่ละประเทศในครั้งนี้ โดย วิทยุการบินฯ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพื่อการประสานงาน อำนวยความสะดวก และความปลอดภัย แก่อากาศยานบุคคลสำคัญ ณ  หอบังคับการบินดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2562 นี้

อย่างไรก็ตาม วิทยุการบินฯ ขอความร่วมมือไปยังสายการบิน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารที่จะต้องเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว  เตรียมพร้อมถึงผลกระทบจากความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นในบางช่วงเวลา ณ         ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในทุกเที่ยวบิน และเป็นการสร้างความประทับใจในด่านแรกให้กับผู้นำและบุคคลสำคัญที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย  จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 34  ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในโอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562
  • ประชุมรับอาเซียน
  • ประชุมรับอาเซียน
  • ประชุมรับอาเซียน