• นวัตกรรม1
  • นวัตกรรม2
  • นวัตกรรม3
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) พัฒนาผลงานนวัตกรรม“ระบบควบคุมและแสดงสถานะอุปกรณ์อัจฉริยะ: Intelligent Monitoring and Control System)” คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ประเภท Computer Science – Software –Electronics – Electricity - Method of Communication (Class C) จากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ  "International Exhibition of Inventions of Geneva” โดยงานประกวดดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 – 14 เมษายน 2562  ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ The Institute of Inventors and Researchers of Iran (FIRI) ยังได้มอบรางวัลพิเศษ (Special Prize) อีกด้วย

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  (กอญ.บวท.) เปิดเผยว่า “รางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ซึ่งผลงานนวัตกรรมดังกล่าวพัฒนาโดยทีมวิศวกรระบบสื่อสารการเดินอากาศ ของ บวท. ทั้งนี้ ผลงานนวัตกรรม “ระบบควบคุมและแสดงสถานะอุปกรณ์อัจฉริยะ (Intelligent Monitoring and Control System)” เป็นระบบที่ช่วยเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานะของระบบ/อุปกรณ์ด้านการสื่อสารในการให้บริการ จราจรทางอากาศ หากอุปกรณ์มีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องระบบจะแจ้งเตือนให้วิศวกรทราบเพื่อสามารถแก้ไขได้ทันที โดยวิศวกรสามารถใช้งานได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ทำให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจราจรทางอากาศอีกด้วย”

กอญ. บวท. กล่าวเพิ่มเติมว่า บวท. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมภายในองค์กรทุกปี เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้ประดิษฐ์คิดค้นผลงานที่จะนำมาเป็นประโยชน์และช่วยพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ โดยในแต่ละปีจะมีพนักงานส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก และจะคัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นเพื่อประกวดทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งนี้ บวท. สนับสนุนให้พนักงานคิดค้น พัฒนา และต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการบินของประเทศยิ่งๆ ขึ้นไป