• พิธีลงนามสัญญา
  • พิธีลงนามสัญญา
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ชนะการประกวดราคาโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติ Gautam Buddha เมือง Bhairahawa ประเทศเนปาล ระยะที่ 2 เพื่อดำเนินการด้านระบบการเดินอากาศ (Communication, Navigation and Surveillance/Air Traffic Management : CNS/ATM ) วงเงิน 160 ล้านบาท พร้อมร่วมลงนามสัญญากับกรมการบินพลเรือน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 นี้ 
 
นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติ Gautam Buddha เมือง Bhairahawa สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลเนปาลต้องการพัฒนาสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 โดยได้คัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว         เพื่อพัฒนาเป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ณ จังหวัด Bhairahawa และเริ่มดำเนินการระยะที่ 1 ก่อสร้างสนามบินเมื่อปี ๒๕๕๙ สำหรับส่วนงานระยะที่ 2 ภายใต้ชื่อโครงการ Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Communication, Navigation and Surveillance/Air Traffic Management (CNS/ATM), Meteorological Equipment & Other Related Goods and Services for Gautam Buddha Airport (GBA Project) กรมการบนพลเรือนสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ได้จัดประกวดราคาโดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Asia Development Bank โดยมีผู้ยื่นประกวดราคาจำนวน 7 ราย และผ่านคุณสมบัติเพื่อยื่นเสนอราคาจำนวน 3 ราย คือ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท GECI Espanola จากประเทศสเปน และบริษัทร่วมทุนระหว่าง MSI - Aeronav จากสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลและประเทศแคนาดาซึ่ง บวท. ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอย่างเป็นทางการ โดยเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุด จำนวน 160 ล้านบาท และได้ลงนามสัญญาดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

สำหรับขอบเขตการดำเนินงานของ บวท. จะดำเนินการด้านระบบการเดินอากาศ (Communication, Navigation and Surveillance/Air Traffic Management : CNS/ATM ) ซึ่งประกอบด้วยงานติดตั้ง (Installation) งานทดสอบและส่งมอบ (Testing and Commissioning) งานบินทดสอบระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศและระบบสื่อสาร ( Flight Calibration of Navigation and Communication Systems) และงานออกแบบวิธีปฏิบัติการบิน (Flight Procedure Design) คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้