• บวท. ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 36
  • บวท. ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 36
  • บวท. ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 36
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 36 ณ​ ห้องประชุม AB อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ่ (ทุ่งมหาเมฆ)

พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ประธานกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 36 และนายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นเลขานุการฯ โดยมีผู้ถือหุ้น ก. ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง และผู้ถือหุ้น ข. ได้แก่ ผู้แทนสายการบินผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมฯ

โดยมีสาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ
- มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 71) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561
- การแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ในโอกาสนี้ กอญ.บวท. ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรให้ที่ประชุมได้รับทราบ ได้แก่
1.การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการการเดินอากาศ
2.การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
3.การจัดระบบงาน เพื่อยกระดับองค์กร
4.การเปลี่ยนถ่ายองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งดิจิทัล
5.การบริหารการเปลี่ยนแปลงในระบบบริหารการจราจรทางอากาศ
  • บวท. ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 36
  • บวท. ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 36
  • บวท. ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 36
  • บวท. ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 36
  • บวท. ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 36