• ศบ1
  • ศบ2
  • ศบ3
นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่าวิทยุการบินฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand Modernization CNS/ATM System หรือ TMCS) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบจราจรทางอากาศมาใช้งาน โดยได้ดำเนินการติดตั้งระบบอุปกรณ์ทั่วทั้งประเทศแล้วเสร็จ และอยู่ในขั้นตอนสำคัญของการถ่ายโอนระบบการปฏิบัติงานจากระบบควบคุมจราจรทางอากาศปัจจุบันไปสู่ระบบใหม่ ซึ่งเป็นการตรวจสอบการทำงานของระบบและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดโดยจะดำเนินการคู่ขนานไปกับการปฏิบัติงานให้บริการจราจรทางอากาศปกติ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการแต่อย่างใด

สำหรับการทดสอบใช้งานระบบ TMCS ของศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาคครั้งนี้ ถือเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการการเดินอากาศที่กว้างไกลที่สุดตั้งแต่เคยเชื่อมโยงมา โดยครอบคลุมไปยัง 19 สนามบินทั่วประเทศ ได้แก่สนามบินเชียงราย แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร นครพนม เลย อุบลราชธานี ร้อยเอ็ดบุรีรัมย์ สุรินทร์ภักดี นครราชสีมา  สุราษฎร์ธานี สมุย นครศรีธรรมราช ชุมพร และตราด ซึ่งมีปริมาณจราจรทางอากาศมากกว่า 230,000 เที่ยวบิน/ปี ทั้งนี้ จะเริ่มทำการทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561- 29 มีนาคม 2562 ซึ่งคาดการณ์ว่า วิทยุการบินฯ จะใช้งานระบบ TMCS โดยสมบูรณ์ทั่วประเทศได้ในช่วงปลายปี 2562 ระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่นี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถรองรับจำนวนเที่ยวบินที่มีปริมาณมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการการเดินอากาศ รวมถึงเพิ่มศักยภาพระบบบริการการเดินอากาศของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการบินโลกอีกด้วย