• Airspace User ครั้งที่ 2/2561
 • Airspace User ครั้งที่ 2/2561
 • Airspace User ครั้งที่ 2/2561
นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นช่องทางสำคัญที่วิทยุการบินฯ จะได้สื่อสารให้ผู้ใช้ห้วงอากาศ (Airspace Users) ได้ทราบทิศทางการดำเนินงานและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะโดยตรงจากผู้ใช้บริการ เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศให้รองรับแนวโน้มการเติบโตของปริมาณเที่ยวบิน
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีก 20 ปีข้างหน้า และคาดการณ์ว่าภูมิภาคนี้จะมีอัตราการเติบโตมากที่สุด ในขณะที่ขนาดตลาดด้านการบินของไทยจะติด 1 ใน 10  อันดับสูงสุดของโลก

จากนั้นนายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้นำเสนอการดำเนินงานและทิศทางองค์กรรวมถึงความคืบหน้าโครงการต่างๆเช่น โครงการ Thailand Modernization CNS/ATM System: TMCS ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบทั่วประเทศและคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2562 รวมทั้งการปรับปรุงเส้นทางบินเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การรองรับการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ในโอกาสเดียวกันนี้วิทยุการบินฯ ได้เชิญผู้แทนจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สายการบินไทยแอร์เอเชีย คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน (Airport Operators Committee: AOC) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาเรื่อง “Airport Collaborative Decision Making (A-CDM)” ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลมาบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชนสูงสุดกับทุกฝ่ายและเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรสนามบินมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ ได้เริ่มทำการทดลองใช้ A-CDM Phase 1ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยขอความร่วมมือให้สายการบินระบุเวลาที่คาดว่าจะมีความพร้อมในการ Pushback หรือ
Target-off Block Time (TOBT) ผ่านระบบ Intelligent Departure Enhancement Program: IDEP หลังจากนั้นระบบจะคำนวณและแสดงเวลาที่เครื่องบินสามารถทำการ Pushback ได้หรือ Target- start Approval Time (TSAT) ซึ่งจะช่วยให้การบริหารเวลาและบริหารจัดการจราจรทั้งภาคพื้นและภาคอากาศได้ดียิ่งขึ้น สายการบินไม่ต้องรอที่ Holding Point นาน ทั้งนี้ จากการทดลองระบบ Phase 1 ผลเป็นที่น่าพอใจ สายการบินต่างแสดงเจตนารมณ์ร่วมสนับสนุนการพัฒนา A-CDM phase ต่อไป เพื่อยกระดับ On-Time Performance และ Predictability ของการบินของประเทศต่อไป
 • Airspace User ครั้งที่ 2/2561
 • Airspace User ครั้งที่ 2/2561
 • Airspace User ครั้งที่ 2/2561
 • Airspace User ครั้งที่ 2/2561
 • Airspace User ครั้งที่ 2/2561
 • Airspace User ครั้งที่ 2/2561
 • Airspace User ครั้งที่ 2/2561
 • Airspace User ครั้งที่ 2/2561
 • Airspace User ครั้งที่ 2/2561
 • Airspace User ครั้งที่ 2/2561
 • Airspace User ครั้งที่ 2/2561
 • Airspace User ครั้งที่ 2/2561
 • Airspace User ครั้งที่ 2/2561
 • Airspace User ครั้งที่ 2/2561
 • Airspace User ครั้งที่ 2/2561
 • Airspace User ครั้งที่ 2/2561
 • Airspace User ครั้งที่ 2/2561
 • Airspace User ครั้งที่ 2/2561