• กอญ1
  • กอญ2
ตามที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่  ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 รวมทั้งแนวปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้แล้วนั้น
บัดนี้ การดำเนินการตามขั้นตอนในเรื่องการสรรหา ได้แล้วเสร็จครบถ้วนตามกระบวนการแล้ว โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ได้แต่งตั้ง นายสมนึก รงค์ทอง ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

นายสมนึก รงค์ทอง เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท.,  ผู้อำนวยการใหญ่ (วิศวกรรมจราจรทางอากาศ), 
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาวิศวกรรมจราจรทางอากาศ ทั้งนี้ ได้มีการลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
และจะเริ่มเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ บวท. ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561