• BCM 01
  • BCM 02
  • BCM 03
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในกิจกรรม Kick-off Meeting โครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO22301 : 2012 และการบรรยายการบริหารความเสี่ยง โดยมี อ.สิงหนาท เมตตาคุณ เป็นวิทยากร ณ ห้องบันยัน 1 ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ
  • BCM 04
  • BCM 05
  • BCM 06