• TMCS Workshop 01
  • TMCS Workshop 02
  • TMCS Workshop 03
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ TMCS Workshop "Let's prepare to Shadow" ระหว่างส่วนกลาง(หอบังคับการบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง และทุ่งมหาเมฆ) กับศูนย์ภูมิภาค โดยมีการศึกษาดูงานการ Shadow ในส่วน Bangkok Approach Control และ Tower เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ รวมถึงปรับปรุงแผนดำเนินการถ่ายโอนระบบให้มีความครบถ้วนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ อาคาร ATC Complex และหอบังคับการบินสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • TMCS Workshop 04
  • TMCS Workshop 05
  • TMCS Workshop 06