• ลอยกระทง 01
  • ลอยกระทง 02
  • ลอยกระทง 03
 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) หน่วยงานควบคุมจราจรทางอากาศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมมาตรการรองรับความปลอดภัยเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย และโคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทงพร้อมให้บริการการเดินอากาศด้วยความปลอดภัยสูงสุด
 
นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า “จากสถิติที่ผ่านมา ปี 2559 พบว่าจำนวนการปล่อยโคมลดลง กว่า 70 % โดยในปี 2558 พบการจุดโคมลอยและโคมควัน จำนวน 27,083 ลูก และในปี 2559 พบการจุดโคมลอยและโคมควัน จำนวน 7,265 ลูก ซึ่งมีจำนวนลดลงถึง 19,818 ลูก

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมผนึกกำลังในการดูแลรักษาวัฒนธรรมประเพณี ควบคู่ไปกับการดูแลน่านฟ้าให้ปลอดภัย ในส่วนของ บวท. มีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยด้านการบินในช่วงเทศกาลลอยกระทงโดยได้มอบหมายศูนย์ควบคุมการบินทั่วประเทศ จัดทำมาตรการรองรับเทศกาล ลอยกระทง และให้ผู้บริหารระดับสูงของ บวท. เดินทางเข้าพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรม เช่น เชียงใหม่ ลำปาง น่าน อุดรธานี สุโขทัย รวมถึงอำเภอสมุย จ.สุราษฏร์ธานี และอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยหารือร่วมกับผู้บริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และส่วนปกครองท้องถิ่น ในการกำหนดแผนอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย รองรับเทศกาลลอยกระทง เพื่อออกประกาศจังหวัดให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน”
 
สำหรับการเตรียมการบริหารจัดการการเดินอากาศในช่วงเทศกาลลอยกระทง บวท. จะได้ดำเนินการวางแผนบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ประกอบด้วย การกำหนดพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ การกำหนดพื้นที่ปลอดภัย คือบริเวณแนวขึ้น – ลงของเครื่องบิน และบริเวณโดยรอบสนามบิน และการกำหนดช่วงเวลาให้เครื่องบินหลีกเลี่ยงทำการบินในช่วงเวลาที่มีกิจกรรม อีกทั้งการจัดเตรียมอัตรากำลังเพิ่มเติม และเสริมบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการควบคุมจราจรทางอากาศมากำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วงเทศกาลดังกล่าว

ทั้งนี้ บวท. มีความตั้งใจที่จะบริหารจัดการการเดินอากาศของไทยให้มีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างความปลอดภัยทางการบิน ให้ควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่จะร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดร่วมกันให้เกิดความเรียบร้อยและดำเนินไปได้ด้วยดี ถือเป็นการสร้างมาตรฐานการจัดการควบคู่ไปกับการสร้างความปลอดภัยของทุกเที่ยวบิน

*****************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติม กองสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 0 2285 9040 / 0 6140 8448 8
โทรสาร 0 2287 3798   ID : PR.AEROTHAI