• seaplane1
  • seaplane3
  • seaplane4
กระทรวงคมนาคม ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ  เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งทางอากาศ ผลักดันการปฏิบัติการบินอากาศยานทางทะเล หรือ Seaplane Operations เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประเทศ ยกระดับการบินและการขนส่งทางอากาศสู่การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค อีกทั้งยังมีประโยชน์ในด้านการช่วยเหลือสนับสนุนทางการแพทย์ สาธารณสุข ตลอดจนการบรรเทาภัยพิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “First Seaplane Operations Toward Thailand’s Aviation Hub ว่า จากนโยบายของรัฐบาล  ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถระบบขนส่งทางอากาศของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  กระทรวงคมนาคม พร้อมผลักดันนโยบายสำคัญด้านการขนส่งทางอากาศ เพื่อเพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยานและการขนส่งทางอากาศของประเทศ ซึ่งบรรจุในนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ด้านที่ 1 “คมนาคม เปิดประตูการค้า  การท่องเที่ยว สร้างการเป็น HUB เพื่อการเชื่อมโยงการเดินทางทุกมิติ”  โดยพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ได้บูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติการบินอากาศยานทางทะเล หรือ Seaplane Operations อย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ภายในปี 2567 นี้ ซึ่งการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นที่ทุกหน่วยงาน     ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน จะได้บูรณาการความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อให้ Seaplane Operations ดำเนินการด้วยความปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐานสากล กฎหมาย และกฎระเบียบของประเทศ
นายสุทธิพงษ์  คงพูล  ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของการปฏิบัติการบิน และความปลอดภัยของสนามบินและที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน พร้อมให้การสนับสนุน ส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการ งาน เกี่ยวกับสนามบินน้ำและที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานบนน้ำ  ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ Seaplane Operations เพื่อกำหนดมาตรฐานและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสนามบินน้ำและที่ขึ้นลงชั่วคราว ให้มีความปลอดภัย และสอดคล้องกับมาตรฐานการบินสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO โดยพร้อมส่งเสริมและพัฒนา Seaplane Operations ในประเทศไทย ให้มีความปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล และให้สามารถออกใบอนุญาตรองรับเที่ยวบินสาธิต (Demo Flight) ภายในเดือนธันวาคม 2567 ตามที่กระทรวงคมนาคม ตั้งเป้าหมายไว้

ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า “บวท. ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการควบคุมอากาศยานทางทะเล ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบของการขนส่งทางอากาศรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีประโยชน์ในด้านการช่วยเหลือสนับสนุนทางการแพทย์ สาธารณสุข ตลอดจนการบรรเทาภัยพิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการให้บริการอากาศยานทางทะเลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นความสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ข้อกำหนด กฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมถึงกระบวนการทำงานและประสานงานต่างๆ เพื่อให้ Seaplane Operations เป็นไปด้วยมาตรฐานและความปลอดภัย ซึ่งนับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของทุกหน่วยงาน ในการเปิดมิติใหม่ทางการบิน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับอุตสาหกรรมการบินของประเทศ สู่การเป็นศูนย์กลางด้านการบินของภูมิภาคต่อไป
  • seaplane2
  • seaplane5
  • seaplane6
  • seaplane7
  • seaplane9
  • seaplane8
  • seaplane10
  • seaplane11