• บรรยาย1
  • บรรยาย2
  • บรรยาย3
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการบรรยายพิเศษ “Transparency with Quality: โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ” โดยมีนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้บรรยาย ณ สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรกลางของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กรที่บรรจุอยู่ในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2567-2571 ซึ่ง วิทยุการบินฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้รับผิดชอบงานด้านการกำกับดูแลที่ดี จึงได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ

1. เพื่อปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้าง Good Citizenship ของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี
2.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้บริษัทฯ สามารถยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส
ทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรม
  • บรรยาย5