• รชค
วิทยุการบินฯ คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวม 16,307 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อนเตรียมความพร้อมทุกด้านรองรับการให้บริการจราจรทางอากาศให้เกิดความสะดวกและคล่องตัว

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรองรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 และได้รับรายงานคาดการณ์ว่าจะมีเที่ยวบินรวม 16,307 เที่ยวบิน เฉลี่ย 2,330 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งวิทยุการบินฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการจราจรทางอากาศ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งนำแนวทางการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management) มาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว ในช่วงเวลาที่มีปริมาณการจราจรทางอากาศหนาแน่นหรือเกิดการกระจุกตัวของเที่ยวบิน และเตรียมวิธีปฏิบัติการให้บริการจราจรทางอากาศ (Standard Operating Procedures) ให้สามารถรองรับเที่ยวบินได้เต็มขีดความสามารถ (Capacity) ของสนามบินทุกแห่ง

ดร. ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า สนามบินสุวรรณภูมิ รองรับได้ 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง สนามบินดอนเมืองรองรับได้ 60 เที่ยวบินต่อชั่วโมง สนามบินภูเก็ตรองรับได้ 25 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เชียงใหม่รองรับได้ 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ส่วนด้านอัตรากำลัง ด้เตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลัก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเสริม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในขณะที่ด้านระบบอุปกรณ์ได้เตรียมความพร้อมระบบการจัดการจราจรทางอากาศ และสถานที่ปฏิบัติงานสำรองในกรณีขัดข้องหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน  
วิทยุการบินฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานภาคความมั่นคงเพื่อขอใช้พื้นที่ห้วงอากาศ (Airspace) ในช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งานในภารกิจด้านความมั่นคง ทำให้สามารถใช้พื้นที่ห้วงอากาศรองรับเที่ยวบินได้เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุด รวมทั้งประสานงานกับท่าอากาศยานทุกแห่งและสายการบินเพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับทุกเที่ยวบินได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางมายังสนามบินบริหารจัดการเวลาในการเดินทางเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น