• news1
  • News2
  • news3
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) โดย ศูนย์บริหารเครือข่ายการปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ศห.บจ.) เข้าร่วมการสัมมนา “มุมมองการศึกษาคุณภาพอากาศและการจัดการมลพิษทางอากาศในไทยภายใต้โครงการ Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality (ASIA-AQ)” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ และแนวทางการใช้ประโยชน์จากการขึ้นบินสำรวจเก็บข้อมูลสภาพชั้นบรรยากาศของประเทศไทย ณ โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น และนำเยี่ยมชมเครื่องบิน DC-8 และ G-III ของ NASA ที่ใช้สำหรับบินสำรวจในโครงการ ASIA-AQ ณ สนามบินอู่ตะเภา ระหว่างวันที่ 15-25 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ร่วมกับ National Aeronautics and Space Administration (NASA) แห่งสหรัฐอเมริกา และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้แถลงข่าวความร่วมมือในโครงการ ASIA-AQ เพื่อนำเครื่องบินเข้ามาบินสำรวจบนน่านฟ้าของประเทศไทยเพื่อเก็บข้อมูลฝุ่นละอองในอากาศมาศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของสภาพอากาศและปัญหา PM 2.5 ในประเทศไทย

  • news4