วิทยุการบินฯ แต่งตั้ง นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ เป็นประธานบอร์ดวิทยุการบินฯ และแต่งตั้ง นางสาวนัทรียา  ทวีวงศ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 41 ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆฯ หรือ ร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM Meeting) เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2567
โดยที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 41 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ และนางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบัน ประกอบด้วย 
1. นายพิเชฐ   คุณาธรรมรักษ์ ประธานกรรมการ
2. นายเอกนิติ   นิติทัณฑ์ประภาศ   กรรมการ
3. เรือโท สุพจน์  เจริญสุข   กรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์   ปราสาททองโอสถ   กรรมการ
5. นายอนุกูล   แต้มประเสริฐ   กรรมการ
6. นายมนตรี   เดชาสกุลสม    กรรมการ
7. นายอนันต์  แก้วกำเนิด  กรรมการ
8. นายวิรัตน์   เอื้อนฤมิต  กรรมการ
9. นางสาวชยิกา   วงศ์นภาจันทร์   กรรมการ
10. นางสาวนัทรียา   ทวีวงศ์ กรรมการ
11. นายณพศิษฏ์   จักรพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ

********************************************************

กองสื่อสารองค์กร บวท. 
โทรศัพท์ : 0 2285 9090 หรือ 06 1408 4488 
Line ID : pr.aerothai