• ut1
  • ut4
  • ut2
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ดร.อนุกูล แต้มประเสริฐ กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ดร. ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. พร้อมด้วย นายสุรพล คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการการเดินอากาศ ณ สนามบินอู่ตะเภา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ บวท. เข้าร่วมประชุมกับ พล.ร.อ.สิทธิชัย ต่างใจ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (กทภ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทภ. โดยร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนาร่วมกันในโครงการอู่ตะเภา เฟสศูนย์ (ช่วงเวลาก่อนเปลี่ยนผู้ดำเนินการสนามบินเป็น UTA) เพื่อสนับสนุนการบิน มุ่งเน้นการขนส่งสินค้าทางอากาศ จากเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะเที่ยวบินจากประเทศจีน และการพัฒนาส่งเสริมให้ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO (Maintenance, Repair and Operating) ทั้งนี้ บวท. อยู่ระหว่างการออกแบบเส้นทางการบินเข้า-ออก และเส้นทางการบินคู่ขนานไปยังประเทศจีน รองรับปริมาณเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสาร และขนส่งสินค้า เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ให้แก่ประเทศไทย นอกจากนั้น บวท. ยังสนับสนุนแผนการพัฒนาต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ไปให้ความรู้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กทภ. เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อม ในการรองรับและให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอีกทางหนึ่งด้วย
  • ut3
  • ut5