• AEROTHAI
วิทยุการบินฯ หนุนภารกิจภาคความมั่นคง วางแผนบริหารจราจรทางอากาศรองรับภารกิจการฝึกร่วมผสมทางการทหารระหว่างกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐอเมริกา หรือ คอบร้าโกลด์ ประจำปี 2567 ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

ดร. ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า “วิทยุการบินฯ ได้เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจภาคความมั่นคงของประเทศ โดยในปีนี้กองทัพไทย ได้กำหนดช่วงเวลาการฝึกร่วมผสมทางทหารระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกา หรือ “คอบร้าโกลด์”    ซึ่งเป็นปีที่ 43 ของการฝึกความร่วมมือทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค สำหรับปีนี้ มีประเทศที่เข้าร่วมการฝึกและร่วมสังเกตการณ์ รวมทั้งหมด 30 ประเทศ โดยการฝึกนี้ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งในปีนี้กองทัพไทยได้กำหนดช่วงเวลาการฝึกคอบร้าโกลด์ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 8 มี.ค. 67 เวลา 08.00 - 21.00 น. ทุกวันจันทร์- ศุกร์ โดยการฝึกดังกล่าวจำเป็นต้องมีการปิดห้วงอากาศในบริเวณพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และด้านใต้ของประเทศ เพื่อใช้ทำการฝึก ซึ่งในปีนี้จะเน้นการฝึกรับมือและฝึกต่อต้านภัยคุกคามด้านสงครามไซเบอร์และอวกาศ ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาทั่วโลก ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของแต่ละประเทศ”

ดร. ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “วิทยุการบินฯ ได้เตรียมพร้อมบริหารจราจรทางอากาศ ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพอากาศอย่างใกล้ชิด จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศไปประจำศูนย์บัญชาการการฝึกฯ ทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับกองทัพไทย อีกทั้งได้เตรียมแผนบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศตลอดห้วงการฝึก โดยแจ้งให้สายการบินปรับการใช้เส้นทางบินตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ อีกทั้งได้มีการบริหารจัดการความสูง เพื่อลดการกระจุกตัวในห้วงอากาศ” อย่างไรก็ตาม เนื่องมาจากพื้นที่ห้วงอากาศมีจำกัด จึงอาจเกิดความล่าช้าบ้างเล็กน้อยในบางช่วงเวลาของการฝึก ทั้งนี้ ขอให้ผู้โดยสารรับฟังข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์จากสายการบินและท่าอากาศยานอย่างใกล้ชิด โดยวิทยุการบินฯ พร้อมอำนวยความสะดวกและบริหารจราจรทางอากาศ เพื่อให้เกิดผลกระทบความล่าช้าของเที่ยวบินน้อยที่สุด และเพื่อความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินเป็นสำคัญ”