• NOW26
คุณทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ วิทยุการบินฯ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ตรงประเด็นข่าวเที่ยง ช่อง NOW26 เรื่อง "วิกฤตหมอกควันกระทบการบินภาคใต้"

8 ตุลาคม 2558
http://www.now26.tv/view/57191