• สุวรรณภูมิ
  • นักท่องเที่ยว 1
  • นักท่องเที่ยว 2
                บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) พร้อมรับมือบริหารจราจรทางอากาศช่วงตารางฤดูหนาว ระหว่างปลายตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 คาดว่าไฮซีซั่นนี้จะมีเที่ยวบินสูงถึง 970 เที่ยวบินต่อวัน  และ บวท. ยังพร้อมปรับวิธีการขึ้น/ลง ณ ทสภ. ทดม. ตามทิศทางลมช่วงฤดูหนาว
                นางสาริณี  แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. เปิดเผยว่า “ช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ ถือเป็นฤดูการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นของประเทศ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ปี 2559 ของรัฐบาล ที่ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้เข้าประเทศให้ได้ถึง 2.3 ล้านล้านบาท ส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าวมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 153 เที่ยวบิน ทำให้ปริมาณเที่ยวบินที่มีอยู่เดิมโดยเฉลี่ย 817 เที่ยวบินต่อวัน จะเพิ่มขึ้นเป็น 970 เที่ยวบินต่อวันและสำหรับที่ท่าอากาศยานดอนเมือง คาดว่าเที่ยวบินจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 120 เที่ยวบิน ทำให้ปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ยต่อวัน 640 ที่มีอยู่เดิม เพิ่มขึ้นเป็น 760 เที่ยวบินต่อวัน”
                “นอกจากนี้ วิทยุการบินฯ  ได้เตรียมความพร้อมในการปรับทิศทางการขึ้น/ลงของเครื่องบินในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นฤดูกาลของลมเปลี่ยนทิศทาง โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ         ท่าอากาศยานดอนเมือง จะนำเครื่องบินขึ้นทางทิศเหนือของสนามบิน และลงทางทิศใต้ แตกต่างจากช่วงเวลาปกติจะนำเครื่องบินขึ้นทางทิศใต้และลงจากทิศเหนือของสนามบิน การที่ บวท. ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้วยการสลับทิศทางการขึ้น/ลงในแต่ละสนามบินตามทิศทางลมนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการเดินอากาศสากล"
                 นางสาริณีฯ กอญ.บวท. กล่าวว่า “วิทยุการบินฯ ได้เตรียมมาตรการรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว โดยได้จัดทำแผนการบริหารการจัดจราจรทางอากาศ การเพิ่มอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจราทางอากาศให้มีความพร้อมต่อการให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมงรวมถึงทีมวิศวกรที่สนับสนุนความพร้อมของระบบการเดินอากาศ เพื่อให้การบริหารการจราจรทางอากาศเป็นไปอย่างปลอดภัยสูงสุด อำนวยความสะดวกให้กับทุกเที่ยวบิน สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางทางอากาศได้อย่างปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในฤดูไฮซีซั่น และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้”
---------------------------------