•  21-10-58 รางวัลไทย
คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กอญ.บวท.) ได้เข้ารับการประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลตัวอย่าง รางวัล "Thai Award" ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้มอบสัญลักษณ์ของการทำความดี คือโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร ไว้ให้กับผู้ได้รับการคัดสรร วัตถุประสงค์เพื่อ

๑. คงไว้ซึ่งคุณงามความดี ผลงานที่ทุกท่านได้ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ
๒. เพื่อให้เกิดการพัฒนาในผลงานนั้น ๆ สืบต่อไป
๓. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อชนรุ่นหลัง ในการดำเนินชีวิตต่อไป

โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศุนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์