ข้อมูลการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

๑) การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหารสูงสุด ๒) นโยบายการกำกับดูแลที่ดี ๓) การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ  ๔) แผนงานที่สำคัญ  ๕) ข้อมูลโครงการลงทุนที่สำคัญ ๖) การจัดซื้อจัดจ้าง ๗) ผลการดำเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินที่สำคัญ ๘) รายงานประจำปี