แนวปฏิบัติสำหรับนิสิต/นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ   ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ ทำงานในบรรยากาศการทำงานจริงก่อนจบการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเข้ารับการฝึกงานต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบที่ทางบริษัทฯ กำหนด ซึ่งบริษัทฯ เปิดรับสมัครการฝึกปฏิบัติงานปีละ 3 ภาคการศึกษา ดังนี้


 1. ภาคการศึกษาที่ 1
           - รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม ของปี
           - ประกาศตอบรับรายชื่อเดือนกรกฎาคม ของปี (ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
           - เริ่มฝึกปฏิบัติงานในช่วงเดือนสิงหาคม  – พฤศจิกายน ของปี

  2.  ภาคการศึกษาที่ 2
       - รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน  ของปี
           - ประกาศตอบรับรายชื่อเดือนตุลาคม ของปี (ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
       - เริ่มฝึกปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม ของปีถัดไป

  3. ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
           - รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ ของปี
           - ประกาศตอบรับรายชื่อเดือนเมษายนของปี  (ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
           - เริ่มฝึกปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ของปี

  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
  1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจากสถาบันการศึกษา
  2. ผลการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 – ภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน
  3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
  4. ประวัติส่วนตัว (Resume) ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
  5. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
  นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานภายในช่วงเวลาดังกล่าว  จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขการสมัคร โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน  ดังนี้

  1. นักศึกษากำลังศึกษาชั้นปีที่ 3-4
                        (หากนอกเหนือจากชั้นปีที่กำหนด จะพิจารณาตามความเหมาะสม)
  2. นักศึกษา/สถาบันจะต้องกำหนดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 35 วันทำการ
                       (กรณีศึกษาแบบปกติ)) และ 45 วันทำการ (กรณีศึกษาแบบสหกิจศึกษา) โดยไม่รวมวันลาและวันหยุดราชการ

  3. นักศึกษาต้องปฏิบัติงานตามเวลาการทำงานปกติ คือ วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 8.00– 17.00 น.
  ๔. นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจะต้องไม่ลงทะเบียนเรียนวิชา หรือมีภารกิจใด ๆ เกี่ยวกับการศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว
หมายเหตุ:  1. หากหน่วยงานของบริษัทฯ มีความประสงค์ขอรับนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานนอกเหนือช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น
                         พก.พส. จะพิจารณาถึงความเหมาะสมและประสานงาน ในโอกาสต่อไป
                  2. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด สามารถติดต่อได้ที่ คุณนัยน์ชนก  มารังกูร เบอร์โทรศัพท์ 0 2287 8574 และโทรสาร 0 2285 9264     
                  3. นิสิต/นักศึกษา ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานดังกล่าว จัดเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วนและสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ได้ที่
                         คุณนัยน์ชนก  มารังกูร
                         102 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
                         กองพัฒนาและบริหารการจัดการเรียนรู้
                         ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
                         กรุงเทพฯ 10120