Thai
ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ
ที่ตั้งศูนย์: 
ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หมู่ 10 ถนนบางนา-ตราด กม.15 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Location X: 
230
Location Y: 
85