นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มอบหมายผู้แทนให้
นายณัฐวัฒน์ สุภานันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่, นางธนิยา สุนทระศานติก ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป, นายมาโนช สวัสดี นักวิชาการระดับผู้อำนวยการฝ่าย, นางสาวสุดารัตน์ ประชุมพันธ์ ผู้อำนวยการประจำสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ระดับผู้อำนวยการฝ่าย), นางพิมลวรรณ สถิตยุทธการ นักวิชาการระดับผู้อำนวยการกอง, นายศุภกร พวงสุวรรณ ผู้จัดการงานตรวจสอบภายใน และ นายวัชระ ยาคุณ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการถือปฏิบัติตาม “หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ” โดยมี นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจทั้ง 56 แห่ง ณ ห้อง เลอ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันที่: 
Friday, 12 October 2018