สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวล จริยธรรม ในการพิจารณาคัดเลือก "บุคคลต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน โดยขอความร่วมมือรัฐวิสาหกิจให้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับ ใช้ประมวลจริยธรรมภายในหน่วยงาน เพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน 1 คน ที่ทางหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. และมีความเหมาะสม ทั้งนี้สำนักงาน ป.ป.ช. มอบสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงาน เมื่อได้รับรายชื่อแล้ว สำนักงาน ป.ป.ช. จะทำการสอบทานคุณสมบัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการในขั้นตอนต่อไป https://www.nacc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=14639
วันที่: 
Thursday, 29 June 2017