วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อม นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, นายมาโนช สวัสดี นักวิชาการระดับผู้อำนวยการฝ่าย และ นายวัชระ ยาคุณ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ เข้าร่วม พิธีเปิด “กิจกรรมการสัมมนาระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ” โดยมีพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการเสวนาและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารรัฐวิสาหกิจ” โดย พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. และนางสาววรชยา ลัทธยาพร ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
วันที่: 
Monday, 25 February 2019