เรื่อง : จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Flight Data Strip System (FDSS) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
19 กันยายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากไม่มีผู้เสนอรายใดเสนอตรงตามข้อกำหนดขอ บวท.