ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Flight Data Strip System (FDSS) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่สินสุดประกาศ
22 สิงหาคม 2019
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
วต.บว.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
6,983,981.00
ลักษณะงานโดยสังเขป
ระบบสำรองฉุกเฉิน ในกรณีที่ระบบหลักเกิดการชำรุดหรือขัดข้องกะทันหันและสนับสนุนภารกิจให้การบริการควบคุมจราจรทางอากาศได้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบินกรุงเทพ
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
27 พฤษภาคม 2019
เป็นเงิน (บาท)
6,890,693.00
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ ฐิติพงศ์ บุศบงกรศ
2.) คุณ สุเทพ อินทร์ศิริ
3.) คุณ สรินนา สุวรรณรักษ์

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๑ มีความสามารถตามกฎหมาย ๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย ๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ บวท. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ๑๑. ไม่มีพนักงานของ บวท.
กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
06-08-2019 ถึง 22-08-2019
กำหนดยื่นซอง
23082562
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
022859194

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ

1) ข้อคำถาม/ข้อสงสัย
ผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐานมาพร้อมการยื่นซองเสนอราคาเฉพาะอุปกรณ์หลักหรือผลิตภัณฑ์ทุกรายการ
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ
ผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐานตามข้อ ๒.๑๒ มาพร้อมการยื่นซองเสนอราคาเฉพาะอุปกรณ์หลักตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน ๑ ระบบ ข้อ ๑.๑.๖ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบที่ ๑ (24 x7) จำนวน ๒ ชุด ข้อ ๑.๑.๗ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบที่ ๒ (Normal) จำนวน ๑๐ ชุด ข้อ ๑.๑.๙ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบสำรองข้อมูลจำนวน ๑ ระบบ