เรื่อง : จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินบริเวณสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME ณ หอบังคับการบินเลย จังหวัดเลย
วันที่ประกาศผล
13 กันยายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากมีความไม่ครบถ้วนของแบบรูปและรายละเอียดงานของงานจ้างฯ ดังกล่าว