ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินบริเวณสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME ณ หอบังคับการบินเลย จังหวัดเลย

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่สินสุดประกาศ
28 สิงหาคม 2018
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
1,500,000.00
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
22 มิถุนายน 2018
เป็นเงิน (บาท)
1,248,672.83
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ ชาญชัย ปุ้ยไชยสอน

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนกส์
กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
28-08-2018 ถึง 13-09-2018
กำหนดยื่นซอง
14-09-2018
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
0-2285-9720 , 0-2287-8345