เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ จำนวน 3 ระบบ
วันที่ประกาศผล
29 มีนาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอถูกต้องตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด